Aviso Legal

O feito de acceder a este sitio web implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos e condicións de uso.

O Usuario comprométese a utilizar a páxina web de conformidade coa lei e o presente Aviso Legal, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

Lea atentamente os apartados que constan a continuación. Trátase de toda a información legal necesaria que vostede debe coñecer para navegar con seguridade.

1. Información xeral do titular da web.

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle que a presente páxina web de Casa de Carmen  é propiedade de Ana Belén Sendón Caamaño con NIF 79315938R y domicilio social en Lugar Camiños Cháns, 5  15270-Cee (A Coruña). Vostede pode contactar connosco mediante a seguinte dirección de correo electrónico: info@casadecarmen.es ou mediante a nosa rede social Facebook.

2. Propiedade intelectual e industrial.

2.1. Contidos.

Todos os elementos que integran o deseño gráfico desta web, os menús, botóns de navegación, o código fonte, os textos, imaxes, fotografías, texturas, gráficos, animacións, vídeos e calquera outro contido é propiedade de Ana Belén Sendón Caamaño . Do mesmo xeito, Ana Belén Sendón Caamaño tamén é titular das marcas, signos distintivos, nomes de dominio e nomes comerciais (excepto os correspondentes a patrocinadores, patrocinador, anunciantes, etc.), que aparecesen no presente sitio web. Así, quedan reservados todos os dereitos de reprodución total ou parcial, modificación, adaptación, comunicación pública, tratamento informático, distribución, transformación, cesión, venda, aluguer, préstamo e/ou calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial que poida corresponder a Ana Belén Sendón Caamaño sobre os contidos da páxina web. Calquera exercicio dos anteriores dereitos estará suxeito a autorización previa e por escrito do titular dos mesmos. Ana Belén Sendón Caamaño comprométese a corrixir, axiña que como teña coñecemento diso, os posibles erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web. O acceso ao presente sitio web non supón, en ningún caso, a adquisición por parte dos usuarios de dereito de propiedade algún sobre os contidos que figuran no mesmo, polo que non poderán ser utilizados con ningunha finalidade. A utilización indebida destes contidos por parte do usuario faralle responsable único fronte a Ana Belén Sendón Caamaño e fronte a terceiros, dos danos ocasionados así como dos incumprimentos legais que puidesen derivarse.

2.2. Ligazóns.

Ana Belén Sendón Caamaño infórmalle que a presenza de ligazóns a páxinas web xestionadas por terceiros neste sitio web é meramente informativa e non constitúe en ningún caso unha invitación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web de destino. O acceso por parte do usuario será baixo a súa exclusiva responsabilidade e nas condicións de uso que rexan nos mesmos. No caso de que Ana Belén Sendón Caamaño teña coñecemento efectivo de que a información ou a actividade á que se remite desde as devanditos ligazóns é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, actuará coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente con moita brevidade.

3. Política de Privacidade.

3.1. Ficheiros LOPD.

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos forneza a través desta páxina web serán xestionados e tratados de forma confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos titularidade de Ana Belén Sendón Caamaño , coa finalidade de atender a solicitude recibida, xestionar a reserva realizada e/ou formalizar a compra dos nosos servizos. Así mesmo informámoslle que vostede pode oporse en todo momento ao tratamento dos seus datos persoais exercendo os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un correo electrónico a info@casadecarmen.es xunto coa fotocopia do seu DNI. Ana Belén Sendón Caamaño garante o segredo e confidencialidade dos seus datos persoais cumprindo todas as obrigacións respecto diso e adoptando as medidas de seguridade que impón a lexislación vixente. Vostede, como usuario desta web, garante que os datos que facilita son veraces, exactos e completos. Cancelaranse, borrarán ou bloquearán os datos do usuario ou cliente cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade conforme á lexislación vixente.

3.2. Comunicacións comerciais por vía electrónica.

Ao marcar a casa no formulario de contacto, vostede outorga o seu consentimento para recibir información sobre outros servizos ofrecidos por Ana Belén Sendón Caamaño. O envío das devanditas comunicacións comerciais sobre actividades, servizos, ofertas, promocións especiais, etc. poderá efectuarse por calquera medio, incluíndo correo electrónico. Ana Belén Sendón Caamaño comprométese a non remitir comunicacións comerciais por vía electrónica sen identificalas como tales conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. Vostede pode oporse ao tratamento dos seus datos con fins promocionais mediante o envío dun correo electrónico á dirección info@casadecarmen.es quedando revogado o seu consentimento en calquera momento coa simple notificación da súa vontade a Ana Belén Sendón Caamaño. Non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos clientes de Ana Belén Sendón Caamaño sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e Ana Belén Sendón Caamaño así como o desempeño de tarefas de información e outras actividades propias do servizo que o cliente puidese contratar coa empresa. Tamén lle informamos que Ana Belén Sendón Caamaño conta cun perfil en redes sociais, polo que é responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, amigos ou fans. O tratamento que levará a cabo cos devanditos datos será o que a rede social permita ao perfil de empresa. Así, Ana Belén Sendón Caamaño poderá publicar información xeral para os seus seguidores, amigos ou fans na rede social sobre os seus produtos ou servizos, así como prestar un servizo personalizado de atención ao cliente.

3.3. Política de cookies.

Ana Belén Sendón Caamaño non utiliza na súa páxina web cookies nin outros programas mediante os cales se poidan obter datos do usuario, fóra dos que vostede mesmo poida proporcionar co envío de formularios ou correos electrónicos

4. Limitacións ou exclusións de responsabilidade.

4.1. Fallos técnicos.

Ana Belén Sendón Caamaño non pode garantir a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da web e que non será en ningún caso responsable por calquera danos e prexuízos que poidan derivarse desa falta de accesibilidade ao sitio web, fallos informáticos, avarías telefónicas, desconexións, atrasos ou bloqueos causados por deficiencias ou sobrecargas nas liñas telefónicas, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos producidos no curso do funcionamento, e outros danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións non autorizadas alleas ao control do titular da web. Ana Belén Sendón Caamaño utiliza programas de detección de virus para controlar todos os contidos que se introducen no sitio web. No entanto, non se poderá garantir a ausencia de virus nin doutros elementos introducidos por terceiros alleos que poidan producir alteracións nos sistemas físicos ou lóxicos dos usuarios ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados nos seus sistemas. En todo caso, exímese a Ana Belén Sendón Caamaño de calquera danos e prexuízos derivados dos mesmos.

4.2. Responsabilidade por contidos.

Ana Belén Sendón Caamaño resérvase o dereito de interromper o acceso á súa páxina ou a calquera dos seus contidos en calquera momento e sen previo aviso, e non se responsabiliza dos prexuízos que poida sufrir o usuario polos erros ou omisións dos que puidesen adoecer os contidos da web, aínda que se compromete a verificar e vixiar periodicamente os contidos e informacións do mesmo. Ana Belén Sendón Caamaño garante que todos os contidos e servizos que se ofrecen nesta web respectan o principio de dignidade da persoa, o principio de non-discriminación por motivos de raza, sexo, relixión, opinión, nacionalidade, discapacidade ou calquera outra circunstancia persoal e social, así como o principio de protección da mocidade e da infancia. Ana Belén Sendón Caamaño non se fará responsable doutros contidos aloxados por terceiros na súa páxina web cando non se teña coñecemento efectivo de que dita información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou se se ten tal coñecemento, que se actúe con dilixencia para retirar os citados contidos ou facer imposible o acceso a eles.